Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.01.2018 - 12:50  //  aktualizácia: 12.01.2018 - 12:51  //  zobrazené: 112

Výrub drevín - Kelemen Zoltán

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),

ktorý bol novelizovaný zákonom č. 408/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Správny orgán

 

Mesto Šaľa

Číslo spisu

170/2018

Dátum podania

09.01.2018

Žiadateľ, adresa

Kelemen Zoltán

Predmet konania

výrub drevín

Popis konania v zmysle platnej legislatívy

žiadosť

oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

zápisnica 

rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie

ul. Jesenského,  k. ú. Šaľa

Dôvod podania

narúšanie statiky koreňovou sústavou, zasahovanie korún stromov do stavby

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona

17.01.2018