Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.02.2018 - 12:00  //  aktualizácia: 09.02.2018 - 12:02  //  zobrazené: 196

Vyhlásenie obchodnej verejnenj súťaže 1-izbového bytu číslo 18 na Snečnej

 

Mesto Šaľa

v y h l a s u j e

 

obchodnú verejnú súťaž

v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 8 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov

 a § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

 

„O najvýhodnejšiu  ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 18 s príslušenstvom  a  podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici  Slnečnej súpisné číslo 1941, vchod č. 3, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemkom KN registra C parcelné číslo 3080/36,37,38,39 v k.ú. Šaľa“

 

 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže :

 

Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

zastúpené Mgr. Jozefom Belickým,  primátorom mesta

 

Predmet obchodnej verejnej súťaže :

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predloženie ponuky na kúpu nehnuteľností evidovaných v KN C, pre k.ú. Šaľa na LV č. 4531:

  • bytu č. 18 (1-izbový) na prízemí (1. NP) , v bytovom dome na ulici Slnečnej, súp.č. 1941, vchod č. 3, podlahová plocha bytu 48,37 m2 (vrátane pivnice), v podiele 1/1

  • podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp.č. 1941, vo veľkosti  109/10000-in

  • podielu na pozemku KN reg. C parc. č. 3080/36 zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2, parc. č. 3080/37 zastavané plochy a nádvoria o výmere 191 m2, parc. č. 3080/38 zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m2, parc. č. 3080/39 zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2, na ktorom je dom postavený. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na pozemku je 109/10000-in

                                                                                                                 

Popis obytného domu a bytu:

 

Bytový dom je postavený v Šali na ulici Slnečnej, na sídlisku v mestskej časti Šaľa - Veča. Bytový dom pozostáva zo  4 vchodov. Budova má 8 nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. Každý vchod je vybavený osobným výťahom.  Bytový dom bol daný do užívania v roku 1988. Bytový dom je v nadštandardnom stave, je komplexne zateplený a má novú vonkajšiu povrchovú úpravu. Pred zadnými vchodmi sú osadené lexanové prístrešky. Strecha bola obnovená v rámci komplexného zateplenia bytového domu. V bytovom dome väčšia časť okien miestností vrátane spoločných priestorov boli vymenené za plastové s tepelnoizolačným zasklením.

Byt č. 18 je 1- izbový byt, umiestnený vo vchode č. 3 na prízemí (1. NP), pozostáva z 1 izby a z príslušenstva, ktoré tvoria miestnosti: chodba so vstavanou skriňou, kuchyňa, kúpeľňa, WC a  pivnica (v suteréne). Podlahy v byte sú pokryté PVC podlahovinou. Jadro je umakartové. Okná v byte sú pôvodné drevené.  Kuchynská linka nie je osadená.

Byt vyžaduje obnovu a modernizáciu, má samostatné meranie vody, tepla, plynu a elektrickej energie (t.č. bez meračov EE a plynu). Kúrenie a príprava TÚV je zabezpečená centrálne. V byte sú inštalované  plechové, doskové  radiátory s meraním spotreby tepla. Radiátorové termostatické hlavice sú poškodené. Osadenie meračov na studenú a teplú vodu zabezpečí SVBaNP Slnečná 1941.

 

Kritériá pre hodnotenie a výber najvýhodnejšej ponuky :

1. kúpna cena

   2. ostatné podmienky

 

Poskytnutie súťažných podkladov :

Súťažné podklady  je  možné  vyzdvihnúť na   MsÚ v Šali,   Oddelenie správy  majetku a zariadení  mesta, dočasné pracovisko v bývalej administratívnej budove MeT Šaľa spol. s r.o. na Partizánskej ul. 20 (v areáli Salamon internet s.r.o.) odo dňa vyhlásenia súťaže, t.j. od 12.2.2018 v čase od 800hod do 1400hod.

Vyhlasovateľ  umožní  uchádzačom   obhliadku  bytu   dňa 26.2.2018  so zrazom uchádzačov o 1400 hod,  pred príslušným vchodom bytového domu na ulici Slnečnej v Šali, mestská časť Veča.

 

Kontaktné osoby:

Ing. Božena Tóthová: tel. č. 031/770 5981-4, kl.123

Mária Szabová: tel. č. 031/770 5981-4, kl.123

 

Spôsob podávania súťažných návrhov :

Súťažné návrhy možno zasielať na adresu: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, príp. osobne predložiť do podateľne MsÚ v Šali, dočasné pracovisko v bývalej administratívnej budove MeT Šaľa spol. s r.o. na Partizánskej ul. 20 (v areáli Salamon internet s.r.o.), do 01.03.2018,  1300 hod.

Súťažný návrh musí byť podaný v písomnej forme podpísaný právne záväzným spôsobom a doručený  v zalepenej obálke s označením „Verejná súťaž – 1-izbový byt  č. 18 na ulici Slnečnej 3 “ (neotvárať) a  s  uvedením adresy uchádzača.

 

Termín a miesto otvárania obálok :

 

Otváranie obálok sa uskutoční  dňa 01.03.2018 o 1500 hod, v zasadačke č. m. 212 v MsDK v Šali, vchod B, na 2. poschodí.   

 

Oznámenia výsledkov :

Vyhlasovateľ oznámi uchádzačom výsledky obchodnej verejnej súťaže písomne v termíne
do 10 dní  od podpísania uznesenia  primátorom mesta (predpokladaný termín zasadnutia mestského zastupiteľstva je  22. marec 2018).

 

 

Záverečné ustanovenia :

1.   Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok alebo zrušenia obchodnej verejnej súťaže až do doručenia oznámenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže  uchádzačom.

2.   Predložený súťažný návrh  nemožno meniť  ani dopĺňať.

3.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na vyžiadanie doplnenia, resp. vysvetlenia súťažného návrhu v prípade pochybnosti o splnení podmienok obchodnej verejnej súťaže zo strany uchádzača.

4.   Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž
ako neúspešnú.

5.   Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

 

 

V Šali 2.2.2018

 

 

                                                                                                                     Mgr. Jozef Belický v.r.

                                                                                                                        primátor mesta