Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.08.2017 - 08:53  //  aktualizácia: 10.08.2017 - 08:54  //  zobrazené: 673

VV - Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Vec

Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta, IČO: 306 185

- OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

 

Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 306 185, podalo dňa 06.07.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

 

„Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa“

 

na pozemkoch register "C" parc. č. 2668, 2667/2, 2677/2, 2774, 2760, 2752/1, 2775, 2761, 2752/9 kat. územie Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Stavba obsahuje:

SO 01.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie

 • komunikácia bude obojsmerná dvojpruhová v kategórii MO 6,5/30 so šírkou jazdných pruhov 2x2,75 m,

 • výškové vedenie komunikácií je ovplyvnené výškovým osadením existujúcich vjazdov a dopravným napojením na existujúcu komunikáciu,

 • vozovka bude asfaltobetónová z modifikovaných asfaltov v celkovej hrúbke 560 mm,

 • celková dĺžka komunikácie je 363,20 m,

 • súčasťou rekonštrukcie je napojenie priľahlých ulíc,

 • v miestach, kde sa nová vozovka napája na starú vozovku sa existujúca vozovka zapíli a následne sa preplátuje na šírke 3x0,50 m,

   

  SO 01.2 Parkovacie stojiská

 • parkovacie stojiská sú vedené súbežne ako pozdĺžne a kolmé,

 • pozdĺžne parkoviská sú navrhnuté v šírke 2,20 m dĺžky 6,00 m,

 • kolmé parkoviská sú navrhnuté v šírke 2,50 m dĺžky 5,00 m,

 • celkový počet stojísk je 78 z čoho 4 stojiská budú pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

 • vozovka na parkovacích stojiskách je navrhnutá z betónovej dlažby celkovej hrúbky 500 mm,

   

  SO 01.3 Rekonštrukcia chodníkov pre peších

 • budú súbežne s komunikáciou v šírke 1,50 m nakoľko sú od komunikácie oddelené zeleňou,

 • chodníky budú s betónovej dlažby,

 • v priestore vjazdov a priechodov pre peších budú obrubníky zapustené, aby sa vytvoril bezbariérový prechod,

   

  SO 01.4 Osvetlenie priechodov pre chodcov

 • dva stožiare budú preložené mimo navrhované teleso rekonštruovanej komunikácie,

 • zapojenie preložených stožiarov verejného osvetlenia bude riešené z existujúcich rozvodov verejného osvetlenia,

 • na osvetlenie priechodov pre chodcov bude použitých šesť pozinkovaných osvetľovacích stožiarov,

 • nad priechodmi pre chodcov budú osadené výložníky a osadené LED svietidlá,

   

  SO 01.5 Sadové úpravy

 • navrhovanou výstavbou dôjde k výrubu exitujúcej zelene a odstráneniu časti trávnatej plochy a nízkej kroviskovej vegetácii,

 • po dokončení výstavby bude okolitý terén upravený a zatrávnený , doplnený porastmi vzrastlej zelene.

   

  SO-02 Odvodnenie komunikácie a parkovacích stojísk

  Úsek I.

 • zrážkové vody budú zachytávané líniovými žľabmi a cez odtokové vpusty odvádzané kanalizačnými prípojkami do existujúcej kanalizácie,

   

  Úsek II.

 • zrážkové vody z povrchového odtoku budú zachytávané líniovými žľabmi, z ktorých budú odvádzané kanalizačnými prípojkami do navrhovanej stoky a následne vsakované v priľahlom zelenom páse,

 • pred vsakovaním budú prečistené v odlučovači ropných látok

 • vybudujú sa nové kanalizačné vetvy z plnostenného potrubia a kanalizačné šachty.

   

Obec Močenok, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117  ods. 1 zákona              č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené  s miestnym zisťovaním

na 06. 09. 2017 o 10.00 h

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, 3. poschodie, malá zasadačka.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia  (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce Močenok a na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Močenok a úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.

Za deň doručenia sa pokladá 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke obce Močenok a mesta Šaľa - www.sala.sk.

 

Príloha:

 • situácia

   

   

  Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

   

  Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa .............................        

  Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

   

  Doručí sa:

  účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 2. Ing. arch. Ján Špánik, Kpt. Nálepku č. 724/7, 924 01 Galanta
 3. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich

dotknuté a susedné pozemky reg. “C“ parc. č. 2677/3, 2667/1, 2666, 2677/1, 2679, 2678/1, 2678/2, 2677/14, 2752/8, 2752/19, 2752/20, 2752/21, 2752/11, 2752/12, 2752/14, 2752/18, 2752/6, 2752/13, 2752/17, 2752/5, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2759, 2758, 2757, 2756, 2755, 2754, 2753

 • Bytový dom súp. č. 1059

 • Základná škola J. Murgaša súp. č. 917

 • Budova obchodu a služieb súp. č. 6216

 • Pohostinstvo – bar súp. č. 6032

 • Predajňa s bytovou jednotkou súp. č. 2069

 • Polyfunkčný objekt súp. č. 2018

 • Klub dôchodcov súp. č. 1952

 • Bytový dom súp. č. 1025

 • Bytový dom súp. č. 916

 • Bytový dom súp. č. 956

   

  Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

  Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

  Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

  Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

  dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11  Nitra
 2. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
 4. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 
 5. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05Bratislava

 1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 2. Okresný úrad pre CD a PK v Nitre, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

 3. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

 1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 2. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01Šaľa

 1. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 2. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
 3. CableNet, s.r.o., Ul. Slnečná 535/19, 924 01 Galanta

 1. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62Bratislava

 1. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
 2. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
 3. MsÚ v Šali, referát životného prostredia

 4. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 1. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 2. MsÚv Šali, referát investičných činností

na vedomie

Mesto Šaľa, primátor mesta Mgr. Jozef Belický, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa    

Prílohy

situácia

(pdf - 625.72 kB)