Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Často kladené otázky občana
publikované: 29.03.2016 - 16:13  //  aktualizácia: 29.03.2016 - 16:26  //  zobrazené: 5948

Problematika chovu a evidencia psov

Mesto Šaľa každoročne vynakladá nemalé finančné prostriedky na riešenie problematiky chovu psov. 
Odchyt túlavých psov je zabezpečený cestou mestskej polície, ktorej vyškolení pracovníci psov po odchytení a ošetrení zmluvným veterinárnym lekárom odvážajú do útulku Slobody zvierat v Nitre. Mestská polícia zároveň dbá na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia č. 35/2002 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mesta Šaľa.
Za účelom zabránenia znečisťovania plôch exkrementami  boli v uplynulých rokoch označené areály materských a základných škôl ako aj vybrané ihriská  výstražnými tabuľami.

Okrem toho je na území mesta  rozmiestnených  21 účelových košov na  psie exkrementy. Ich poloha je zrejmá z nasledujúcich fotografií

Na základe Uznesenia MsZ v Šali č. 1/2012 - VII zo dňa 26.1.2012 zverejňujeme Zoznam všetkých evidovaných psov v meste Šaľa.

Evidenciu psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vedie evidenciu psov Odbor hospodárenia a správy.

 • park pri Večierke na Ul. Dolnej
 • Ul. Partizánska a Okružná, pri pieskovisko pri MŠ
 • Polský park na Ul. Dolnej
 • roh Ul. Kráľovská a SNP - park
 • Ul. SNP a Vajanského - vnútroblok (pri soche)
 • vnútroblok Ul. 1. mája, 8. mája..., zeleň pri MŠ
 • vnútroblok Ul. Bottova, Nešporova - zeleň
 • Ul. Cintorínska, vedľa židovského cintorína
 • Ul. Dolná, zeleň pri sídlisku Kukučínova
 • Ul. Hlavná
 • Ul. Mostová, pri obytnom dome č. 1840/9
 • vnútroblok Ul. Narcisova, L. Svobodu
 • vnútorblok Ul. Narcisova, Nitrianska
 • Ul. Nitrianska - pri kult. stredisku
 • Ul. Pázmańa, zeleň pri Centre voľného času
 • roh Ul. Slnečná, Rímska - pri ihrisku
 • Ul. Vlčanská, pri chodníku pred obytn. domom č. 556
 • plocha pri COV a TESCO
 • za discobarom K2 na Ul. Pázmaňa - zeleň

Prílohy

Zoznam psov k 30.06.2017

(xlsx - 40.73 kB)