Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.01.2018 - 16:52  //  aktualizácia: 04.02.2018 - 16:54  //  zobrazené: 158

IBV Dostihová dráha, SO 03 - Chodník + užívanie

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
ROZHODNUTIE
O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A POVOLENÍ UŽÍVANIA STAVBY

Mesto Šaľa, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie príslušný podľa § 3a, ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), postupom podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona, v nadväznosti na § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) preskúmalo žiadosť o dodatočnom povolení líniovej stavby, spojenú so zmenou užívania stavby, ktorú dňa 18.10.2017 podal
Mikuláš Mikus, bytom 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374
(ďalej len "stavebník")
V zmysle § 88a ods. 7 postupom primeraným podľa § 58 až § 66 stavebného zákona stavebný úrad prerokoval žiadosť s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a na základe výsledkov konania zistil, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, preto rozhodol takto:
Stavebný úrad podľa ustanovenia § 88a ods. 4 stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 správneho poriadku, v spojení s § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
d o d a t o č n e   p o v o ľ u j e
líniovú stavbu
IBV Šaľa - Dostihová dráha a technická infraštruktúra
časť  SO – 03 Chodník
- napojenie na existujúci chodník na Ul. Váhovej v Šali

(ďalej len “stavba“) v extraviláne mesta Šaľa, na pozemkoch register "E" parc. č. 1435/103 a register "C" parc. č. 2522/90 a na novovytvorených pozemkoch register "C" parc. č. 2522/97, 2812/2, 2813/4, 2813/6 v katastrálnom území Šaľa (pôvodne pozemky register "E" parc. č. 1421/32, 1421/33, 1421/161, 1435/103, 1435/203 kat. územie Šaľa), podľa projektovej dokumentácie overenej v konaní o dodatočnom povolení stavby, vypracovanej projektantom - Ing. Jozefom Draškovičom, autorizovaným stavebným inžinierom, evidenčné č. 1096*A*1, JD Arch. spol. s.r.o., Orechová č. 2269/25, 927 01 Šaľa, ktorá dokumentuje skutočné vyhotovenie stavby a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o využívaní územia a o umiestnení stavby Mestom Šaľa pod č. 08645/2016/SU/04256 dňa 05.12.2016, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 04.01.2017.

Stavba obsahuje:
 Chodník za účelom spojenia pešej trasy lokality IBV Šaľa (individuálna bytová výstavba) - Dostihová dráha a technická infraštruktúra, s peším komunikačným systémom mesta Šaľa v severnej časti územia – chodník pozdĺž telesa ochrannej hrádze Váhu, popri jestvujúcej asfaltovej spevnenej ploche, v priestore od Zimného štadióna s napojením na jestvujúci chodník, až po hrádzový prechod, s napojením na prístupový chodník k lokalite IBV Šaľa – Dostihová dráha.
 Celková dĺžka chodníka s betónovým povrchom (cementobetónová doska hrúbky 180mm) je 183,0m, šírka 1,5m, odsadený na 0,5m od existujúcej komunikácie, odvodnenie chodníka je zabezpečené priečnym obojstranným sklonom do terénu. 
 Priestor medzi cestou a chodníkom je vysypaný štrkom fr. 16-32mm a je povýšený oproti existujúcej komunikácii o 10cm.
 Skladba chodníka:
- Cementobetónová doska  hr. 180mm
- Štrkodrva fr. 0-31,5  hr. 100mm
- Štrkodrva fr. 31,5-63  hr. 220mm
- Spolu     hr. 500mm 
 Na ukončenie chodníka slúži parkový obrubník 100/200/50 uložený s vrchnou hranou v rovine chodníka, je ukladaný do betónu C 15/20.

Keďže predmetná stavba je úplne ukončená, neurčuje stavebný úrad podmienky na jej uskutočnenie.

Súčasne týmto rozhodnutím stavebný úrad v zmysle § 88a ods. 9 a § 85 ods. 1 stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 ods. 2 správneho poriadku a v spojení § 21 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e
líniovej stavby
IBV Šaľa - Dostihová dráha a technická infraštruktúra
časť  SO – 03 Chodník
- napojenie na existujúci chodník na Ul. Váhovej v Šali
(ďalej len “stavba“) v extraviláne mesta Šaľa, na pozemkoch register "E" parc. č. 1435/103 a register "C" parc. č. 2522/90 a na novovytvorených pozemkoch register "C" parc. č. 2522/97, 2812/2, 2813/4, 2813/6 v katastrálnom území Šaľa (pôvodne pozemky register "E" parc. č. 1421/32, 1421/33, 1421/161, 1435/103, 1435/203 kat. územie Šaľa), na účely spojenia pešej trasy lokality IBV Šaľa - Dostihová dráha a technická infraštruktúra, s peším komunikačným systémom mesta Šaľa v severnej časti územia

Pre užívanie stavby sa podľa § 82 stavebného zákona určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude užívaná len na účely vymedzené týmto rozhodnutím.
2. Počas užívania stavby budú dodržané ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov a s ním súvisiace platné právne predpisy.  
3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi (§ 103 stavebného zákona).
4. Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť (§ 86 ods. 1 stavebného zákona).
5. Stavba bude užívaná tak, že budú zabezpečené záujmy starostlivosti o životné prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod.

Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v konaní o dodatočnom povolení stavby.
Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené nedostatky.
Účastníci konania:
- Mikuláš Mikus,
- Vlastníci dotknutých pozemkov register "E" parc. č. 1435/103, register "C" parc. č. 2522/90 a novovytvorené pozemky register "C" parc. č. 2522/97, 2812/2, 2813/4, 2813/6 v katastrálnom území Šaľa (pôvodne pozemky register "E" parc. č. 1421/32, 1421/33, 1421/161, 1435/103, 1435/203) a vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich:
- Slovenský pozemkový fond, Bratislava; Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Banská Štiavnica;
- Andrea Hlavatá, Marián Eiselle, Ing. Dušana Molotová, Drahomír Ollári, Katarína Olláriová, Magdaléna Lénartová, Mgr. Radka Putzová, Mesto Šaľa,
- Ing. Jozef Draškovič,
Námietky účastníkov v konaní neboli vznesené.

Odôvodnenie:
Stavebný úrad z vlastného podnetu v súlade s ustanoveniami § 88a ods. 1 stavebného zákona a § 18 ods. 2 správneho poriadku začal konanie o dodatočnom povolení predmetnej stavby, nakoľko stavba bola uskutočnená bez stavebného povolenia. 
Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o využívaní územia a o umiestnení stavby Mestom Šaľa pod č. 08645/2016/SU/04256 dňa 05.12.2016, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 04.01.2017.
Vzhľadom na skutočnosť, že stavebník dňa 18.10.2017 podal žiadosť o dodatočné povolenie stavby a návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a dokladmi preukázal, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, stavebný úrad upustil od výzvy podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona a na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 21.12.2017, o výsledku ktorého bol spísaný záznam. Keďže sa jedná o dodatočné povolenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie konania v súlade s ust. § 61 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.
Podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a podľa ust. § 88a ods. 7 postupom primeraným podľa § 58 až § 66 stavebného zákona posúdil žiadosť a prerokoval ju s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a na základe výsledkov konania zistil, že realizáciou alebo užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi, stavba je ukončená a užívania schopná.
Nakoľko stavba je toho času ukončená, stavebný úrad podľa § 88a ods. 9 a § 85 ods. 1 stavebného zákona s konaním o dodatočnom povolení stavby spojil kolaudačné konanie.
Stavebník k dodatočnému povoleniu a k povoleniu užívania stavby predložil projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, kópiu územného rozhodnutia, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, certifikáty výrobkov, stavebný denník, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov a doklad o zaplatení správneho poplatku.
Stanoviská oznámili:
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP – odpadové hospodárstvo – vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2017/005367-2 zo dňa 20.07.2017,
- MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností - č. 00917/2016/OSaKČ/1543 zo dňa 30.03.2016,
- MV SR, OR PZ Okresný dopravný inšpektorát Šaľa – č. ORPZ-SA-OPDP52-1-041/2016 zo dňa 27-09.2016,
- SVP š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu  - č. CZ 10 306/2016 (49/115/2016) zo dňa 11.04.2016.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.
Predložená projektová dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, stavba bola uskutočnená podľa predloženej dokumentácie, je ukončená a je možné ju užívať na určený účel. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného povolenia stavby a povolenia užívania stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g), Položky 61 vo výške 300.00 € a Položky 62a písm. g) vo výške 60.00 € bol zaplatený dňa 05.12.2017.

Príloha:
- overená dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.
Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia:

 

 

 


Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa:            .........................................................

Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. Mikuláš Mikus, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374
2. Vlastníkom dotknutých pozemkov register "E" parc. č. 1435/103, register "C" parc. č. 2522/90 a novovytvorené pozemky register "C" parc. č. 2522/97, 2812/2, 2813/4, 2813/6 v katastrálnom území Šaľa (pôvodne pozemky register "E" parc. č. 1421/32, 1421/33, 1421/161, 1435/103, 1435/203 - ostatné plochy) a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich:
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č. 8. 969 01 Banská Štiavnica
- Andrea Hlavatá, Čsľ. Armády 1020/18, 927 01 Šaľa
- Marián Eiselle, Hlavná č. 12/47, 927 01 Šaľa
- Ing. Dušana Molotová, Hurbanova č. 910/18, 927 01 Šaľa
- Drahomír Ollári, Okružná č. 1025/24, 927 01 Šaľa
- Katarína Olláriová, Okružná č. 1025/24, 927 01 Šaľa
- Magdaléna Lénartová, Okružná č. 1025/22, 927 01 Šaľa
- Mgr. Radka Putzová, Nešporova č. 1007/9, 927 01 Šaľa
- Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
3. Ing. Jozef Draškovič, Orechová č. 2269/25, 927 01 Šaľa
dotknutým orgánom jednotlivo
4.  OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
5. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
6. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
8. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
11. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
12. ORANGE Slovensko, a.s., Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
13. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
14. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
15. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
16. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností

na vedomie
17. Mikuláš Mikus, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374
- k spisu

 

 

 


                Mgr. Eva Lukačovičová
                vedúca stavebného úradu
    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016