Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.02.2018 - 11:01  //  aktualizácia: 14.02.2018 - 11:02  //  zobrazené: 82

Stavebné úpravy budovy súp. č. 64 na Ul. P. Pázmaňa v Šali

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A
OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Ul. P. Pázmaňa č. 64 v Šali, zastúpení spoločnosťou Bytkomfort s.r.o., so sídlom Ul. SNP č. 9, 940 60 Nové Zámky 
 (ďalej len "navrhovateľ") dňa 30.11.2017 podali návrh na kolaudáciu stavby:
Stavebné úpravy budovy súp. č. 64 na Ul. P. Pázmaňa v Šali
na pozemkoch register "C" parc. č. 31/2 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Stavba obsahuje:
 zateplenie obvodového plášťa a štítovej steny tepelnoizolačnými doskami,
 zateplenie podlahy 9. NP. tepelnoizolačnými doskami,
 zateplenie stropu 1. PP tepelnoizolačnými doskami,
 realizácia novej hydroizolačnej vrstvy strechy,
 výmena oplechovania atiky a vonkajších parapetov,
 oprava odkvapového chodníka,
 výmena  bleskozvodu,
 zateplenie balkónov,
 výmena výťahu: osobný výťah, typ zariadenia – OV 450, nosnosť: 450 kg – 5 osôb, menovitá rýchlosť: 1,0m/s, zdvih: 24,16 m; počet staníc/nástupíšť: 9, ovládanie: tlačidlové, zmiešané.
Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
12.03.2018 o 10.00 hodine
so stretnutím pozvaných na stavebnom úrade, (budova Domu kultúry, SNP č. 16, vchod „B“, č. dverí 205)
Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné hodiny: Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

 


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.


Zverejnené na internetovej stránke Mesta Šaľa dňa .............................

Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, UL. P. Pázmaňa č. 64/4 na pozemku register "C" parc. č. 31/2 kat. územie Šaľa 
ostatní:
2. Ing. Lívia Porubská, č. 1660, 925 84 Vlčany
3. MB EURO-MONT, s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa
4. Majes výťahy a eskalátory, a.s., Bojnícka č. 18, 831 04 Bratislava
dotknutým orgánom jednotlivo
5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra
7. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
na vedomie:
8. Bytkomfort s.r.o., SNP č. 9, 940 60 Nové Zámky 

 

 

 


                    Mgr. Eva Lukačovičová
                           vedúca stavebného úradu
                                                                             na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016